Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352), a która nie podlega wyłączeniu na podstawie art. 6 tej ustawy.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest rozumiane jako jej wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy http://bip.bpwlochy.waw.pl,
 • udostępniona na stronie domowej Biblioteki http://bpwlochy.waw.pl,
 • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie domowej Biblioteki (w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych,  m.in. na tablicach informacyjnych),
 • nieudostępniona w żaden z powyższych sposobów i nie podlega wyłączeniu na podstawie przepisów prawnych.

 

Ponowne wykorzystanie informacji, wymaga zachowania następujących warunków:

- informowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego (Biblioteka),
- udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
- informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
- informowania o zakresie odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane i przekazywane informacje.
- informowania o nazwisku, imieniu, pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy w przypadku informacji mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy nie ponosi odpowiedzialności za:

- przetworzenie informacji przez podmioty trzecie;
- ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej na wniosek w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli jej przygotowanie lub przekazanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji.

 

Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zawiera w szczególności (art. 21 ust.3 ustawy):

 

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data utworzenia:2017-02-17
Data publikacji:2017-02-17
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Winogrodzka
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Kamiński
Liczba odwiedzin:1903