Zapytanie ofertowe na przygotowanie interfejsu dla archiwum cyfrowego 2

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lipca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r.,  poz.1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na przygotowanie interfejsu dla archiwum cyfrowego postawionego na systemie OMEKA z zachowaniem dostępności zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0.

Termin składania ofert: 25.07.2018. godz. 11.00

1. Informacja o wyborze oferty

Szczegółowy opis projektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Miejsce instalacji interfejsu: serwer Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa.
 2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 listopada 2018 roku.
 3. Warunek dostępu do zamówienia.

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą za pomocą środka dowodowego, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2), że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do złożenia ofert, w ramach realizacji umowy zlecenia albo umowy o dzieło, albo w ramach stosunku pracy wykonali co najmniej jeden system do tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów lub/i system do tworzenia wirtualnych wystaw w środowisku OMEKA.

 1. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert przez Zamawiającego:
 • Cena – waga kryterium 100 %

Oferta w kryterium cena może uzyskać od 0 do 100 punktów, przy czym oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt. Pozostałym ofertom zostaną wyliczone punkty wg następującego wzoru:

Wartość punktowa ceny = Rc x Cmin/Cn

gdzie:

Rc – ranga kryterium cenowego

Cmin – najniższa cena spośród oferowanych

Cn – cena badanej oferty

 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:

1) Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania.

2) Portfolio prezentujące doświadczenie pracy z systemem OMEKA.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

1) Cena wskazana w ofercie musi:

 • być podania w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje,
 • uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres związania z ofertą.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

1) Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 25.07.2018 roku do godz. 11.00 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania w jednej z form:

 • w formie elektronicznej – skan podpisanej oferty - drogą elektroniczną na adres e-mail: administracja@bpwlochy.waw.pl
 • w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, ul. Cienista 20 lok.19, 02-439 Warszawa

2) Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę w następujących sytuacjach:
 • Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku dostępu,
 • oferta jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • oferta jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego,
 • złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi Wykonawcami. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony telefonicznie.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku gdy:
 • nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
 • cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Wykonawca w toku negocjacji nie wyraził zgody na jej obniżenie do akceptowalnej przez Zamawiającego kwoty.

 

 1. Oprócz przypadków opisanych w punkcie 10, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców drogą elektroniczną.
 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 4. Osoby do kontaktu z Wykonawcami: w sprawach merytorycznych – Agnieszka Leszyńska – Główny Specjalista ds Projektów Cyfrowych, 608 380 126, e-mail: aleszynska@bpwlochy.waw.pl ,  w sprawach formalnych – Ryszard Groński – doradca w sprawach zamówień publicznych,  tel. 602 53 53 87, email: 1rgronski@gmail.com

 

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy 1928-1952 - zał. nr 1 do zapytania
 3. Wzór umowy - zał. nr 2 do zapytania
 4. Formularz ofertowy - zał. nr 3 do zapytania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data utworzenia:2018-07-20
Data publikacji:2018-07-20
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Winogrodzka
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Winogrodzka
Liczba odwiedzin:1084

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-07-25 13:51:51Katarzyna WinogrodzkaDodanie informacji o wyborze ofertyZapytanie ofertowe na przygotowanie interfejsu dla archiwum cyfrowego 2
2018-07-20 13:03:06Katarzyna WinogrodzkaPublikacja zapytania ofertowegoZapytanie ofertowe na przygotowanie interfejsu dla archiwum cyfrowego 2